Aftalegrundlag

I AB 92 skal “bygherren” forstås som den, der antager TV-Inspektionsfirmaet til løsning af opgaven, og “entreprenøren” som den, der udfører TV-Inspektionen.

TV-Inspektionens omfang

Det er en forudsætning for TV-Inspektionens normale gennemførelse, at bygherren udleverer en oversigtsplan over de ledninger og brøndstrækninger, der ønskes inspiceret med angivelse af ledningsdybder, ledningsfald og ledningsdimensioner. Endvidere forudsættes, at dækslerne er fritlagte og let oplukkelige. De ledningsstrækninger og brønde, som skal inspiceres, forudsættes at være højtryksspulede og oprensede. Såfremt TV-Inspektionsfirmaet skal udføre højtryksspuling, oprensning, afspærring, overpumpning m.v., forudsættes det aftalt særskilt. Det er bygherrens risiko, hvis ledningerne er utilstrækkeligt rensede, hvis dækslerne er blokerede eksempelvis af parkerede biler, eller inspektionen hindres af stor vandføring eksempelvis på grund af pludseligt skybrud. Udover den lokale skiltning og afmærkning omkring vogne og udstyr – i henhold til Vejdirektoratets gældende regler om “vejregler for afmærkning af vejarbejder” og i øvrigt som krævet af vejmyndigheden, politi og arbejdstilsynet. – er alle relevante tilladelser fra såvel tredjemand som offentlige myndigheder TV-Inspektionsfirmaet uvedkommende. Hindres TV-Inspektionen af en forhindring, fotograferes denne, og inspektionen søges gennemført fra modsatte side frem til forhindringen, der fotograferes igen. Forbrugt tid som følge af disse forhold faktureres bygherren med normal timepris.

Ansvar og forsikringsforhold

I tilfælde af forsinkelse, betaler TV-Inspektionsfirmaet en dagbøde på 0,1% af enterprisesummen ekskl. moms for hver arbejdsdag slutterminen overskrides. Dagbøder andrager dog min. kr. 100,00.Arbejdet jf. AB 92, omfatter den visuelle TV-Inspektion af ledninger, fotografering, videooptagelse og rapportering. Rapporteringen udføres i henhold til den til en hver tid gældende udgave af “TV-Inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual”. Der foreligger således ikke en mangel ved arbejdet medmindre der er rapporteret forkert i forhold til “TV-Inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual”. Det påhviler bygherren at lade spørgsmål om henholdsvis TV-Inspektionens kvalitet og fejlrapportering afgøres af DTVK . TV-Inspektionsfirmaet kan ikke pålægges ansvar for skade i afløbssystemet eller hos tredjemand, når disse er en konsekvens af inspektionens gennemførelse.Hvis kameraet sidder fast som følge af forhold, der ikke kan lægges TV-Inspektionsfirmaet til last, betaler bygherren for al opgravning og retablering, samt omkostninger til vogn og personel til vognen igen er i drift.TV-Inspektionsfirmaets ansvar for mangler ved arbejdet er 5 år fra afleveringen. Eventuel sikkerhedsstillelse stillet af TV-Inspektionsfirmaet frigives et år efter afleveringen. Videooptagelser opbevares i 2 år fra TV-Inspektionsrapportens overgivelse, med mindre videobåndet overgives til bygherren. TV-Inspektionsfirmaets ansvar for opbevarelse af videooptagelse begrænses af sædvanlig force majeure, såsom krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, indbrud, hærværk og lignende. TV-Inspektionsfirmaet hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.
Kyrsting ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler der sker over jordhøjde. Om kloakledningen er i brug ved tv inspektionen udførelse, er bygherres ansvar. Vi kan spore ledningen, men kan ikke gøres ansvarlig for om andre installationer er tilsluttet over jord.  Kyrsting ApS påtager sig ikke rådgiver ansvar over for cvr drevet virksomheder. Kunde / Bygherrer er slev ansvarlig for at kontrolere og tage stilling til hvilke kloakledninger der skal afproppes.Er foruden TV-Inspektionsfirmaet en eller flere andre ansvarlige overfor bygherren for tab i forbindelse med en TV-Inspektion eller forberedelse hertil, da hæfter TV-Inspektionsfirmaet kun for en så stor del af bygherrens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af TV-Inspektionsfirmaet. TV-Inspektionsfirmaet har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Forsikringsdækningen pr. skade vil fremgå af det konkrete tilbud. TV-Inspektionsfirmaet påtager sig intet ansvar og risiko udover dette beløb, men henviser bygherren til at tegne forsikring for egen regning, såfremt ansvar og risiko overstiger den i tilbuddet nævnte beløbsgrænse. Undladelse af at tegne en sådan forsikring ansvarsfrihed for TV-Inspektionsfirmaet i henhold til kunden. Supplerende forsikring kan etableres efter særlig aftale med TV-Inspektionsfirmaet.

Afregningsgrundlag

Der afregnes efter forbrugt tid, medmindre en meterpris eller andet aftales. For eventuel ventetid på arbejdspladsen afregnes når ikke andet er aftalt efter sædvanlig timepris, når ventetiden ikke skyldtes TV-Inspektionsfirmaet. Arbejdes der uden for normal arbejdstid, herunder lørdage, søn- og helligdage, er TV-Inspektionsfirmaet, foruden normal timepris, berettiget til overtidsbetaling for personel.
Aftalegrundlag DTVK Kyrsting tv inspektion

Tv inspektion dtvk kyrsting